Политика за поверителност и защита на личните данни


I. Въведение

Светът на инструментите-България ООД („СИБ”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.toolsworld.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от СИБ, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно със Споразумение с потребителя и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които СИБ ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: office@toolsworld.bg

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата или стоките, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако СИБ разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.


II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

Светът на инструментите-България ООД („СИБ”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201548329, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. СИБ е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. София, 1202, ул. Малашевска No 8

телефони: + 359 2 423 98 06

e-mail: office@toolsworld.bg


III. Категории лични данни, обработвани от СИБ

1. СИБ може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, ЕГН, номер на документ за самоличност, местожителство, гражданство, език за комуникация и други);

(ii) Информация за сферата на дейност (вкл. образование, учебно заведение, работно място, заемана позиция и други);

(iii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и други);

(iv) Финансова информация (банкова сметка и други);

(v) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;

(vi) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);

(vii) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

(viii) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

(ix) Данните, получени при изпълнение на договорните задължения (вкл. име,  ЕГН, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща и други).

2. СИБ може да обработва данни, изготвени и генерирани от СИБ в процеса на предоставяне на услугите:

(i) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

(ii) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги;

(iii) видеозапис при посещение в офиса или складовете на СИБ.

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, СИБ има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4. СИБ има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 


IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

СИБ обработва данните Ви за следните цели:

(i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги или продукти; изпълнение на сключен договор; изпълнение на поръчка.

(ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;

(iii) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;

(iv) Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации;

(v) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми;

(vi)  Гаранционно и сервизно обслужване.

2. Абонати на B2B Платформата

За да ползвате всички функционалности на B2B Платформата, Вие трябва да се регистрирате, като предоставите на Светът на инструментите - България ООД Вашия електронен адрес. Дружеството ще използва предоставените електронни адреси само за целите на изпълнение на договорните си задължения с Вас.

3. В изпълнение на свои законови задължения, СИБ обработва данните Ви за следните цели:

(i) За издаване на фактури;

(ii)  За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

(iii) За задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

4. СИБ обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

(i) За директен маркетинг на продукти и услуги; електронен бюлетин;

 5. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на СИБ.

(i) С цел охрана и осигуряване на защита на интересите на посетителите и служителите, СИБ използва оборудване за видеонаблюдение, чрез което прави видеозапис при посещение в офис или склад на СИБ.

(ii) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на Вашите очаквания, като представим адекватна реклама;

(iii) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

(i) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас;

(ii)  Лица, които по възлагане на СИБ поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

(iii) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

(iv)  Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

(v) Лица, на които СИБ е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към Вас;

(vi) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители и др.;

(vii) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

(viii) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на СИБ и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;


VI. Достъп и обработване на данни от трети страни

СИБ не споделя лични данни с трети страни освен ако това не е изрично предвидено в закон или правото на Европейския съюз.

СИБ може да споделя лични данни при следните законови условия:

- се изпълняват съдебни разпореждания или законови изисквания;

- е необходимо за защита на безопасността на нашите служители, нашата собственост или обществото;

- е необходимо за предотвратяване или разкриване на престъпления, включително обмен на информация с други компании или организации за целите на защита от измами и намаляване на кредитния риск; и/или

- е част от корпоративно сливане, вливане или продажба на активи, като в този случай, ние бихме споделили Вашата информация с бъдещия продавач или купувач.

СИБ може да споделя лични данни с избрани трети страни, включително:

- доставчици на логистични услуги, куриерски фирми, обработващи данните;

- доставчици на облачни и други ИТ услуги, обработващ/и/ данните;


VII. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между СИБ и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. СИБ може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

4. Данни от видеозаписи от охранителни камери - до 30 дни от създаването на записа.


VIII. Къде се съхраняват Вашите данни?

Данните се съхраняват на сървъри собственост на Светът на инструментите България. Ние ще предприемем всички разумно необходими мерки, за да гарантираме, че Вашите данни се третират и обработват сигурно и в съответствие с настоящата политика и с изискванията на ОРЗД.

IX. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на СИБ, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: office@toolsworld.bg

Имате право да поискате от СИБ:

●       копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

●       да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

●       личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

●       личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

●       да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

●       да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до СИБ, при обработване основаващо се на дадено съгласие;

●       да възразите срещу обработването на личните си данни;

●       да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

●       да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от СИБ, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора (на посочените по-горе данни за контакт).

3. Автоматизирано вземане на решения

Администраторът не използва личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения. В случай, че възнамеряваме да използваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, имате право да бъдете информирани и затова, както и да получите информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес:  office@toolsworld.bg

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на СИБ и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, СИБ се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията. 

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.


X. Как защитаваме данните Ви

СИБ прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

- СИБ е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

- достъпът на служителите на СИБ до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на СИБ е ограничен, в зависимост от задълженията им;

- СИБ е установила задължения за поверителност за своите служители;

- достъпът до офис оборудването на СИБ и компютрите на всеки служител е ограничено;

- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти;

- с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.


XI. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. СИБ не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом СИБ получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, СИБ ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.