Общи Условия

Общите условия (включително и Политиката за поверителност относно защита на личните данни) уреждат договорните отношения между Продавача и Купувача, относно продажбата на стоки, като “Светът на инструментите България„ ООД предоставя достъп до предлаганите от него стоки от продуктовата си листа на Купувача, респективно възможност след регистрация да поръчва /да закупи/, чрез запитване  същите през B2B Платформата, като събира плащанията за това по реда и начина описани по-долу в настоящите Общи условия.

Страните се съгласяват, че за нуждите на тези ОУ, следните термини ще се тълкуват от страните еднозначно и ще имат следния смисъл:

1. Общи разпоредби и определения:

“Светът на инструментите-България„ ООД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201548329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Малашевска” № 9, сграда А, офис 2  - /Продавач/

Купувач /Клиент/ – потребителят на B2B Платформата, който е направил Поръчка с цел закупуване на стоките, представени и търгувани от Продавача чрез B2B Платформата;

Поръчка –запитване за стоки, изпратено от Клиента чрез платформата, подадено в тридневен предварителен срок, преди желаната дата на доставка, съобразно графика на доставки на Продавача; 

Възможни статуси на поръчка: завършена и незавършена, с подстатус: отворена поръчка, подготвена и фактурирана  поръчка, както следва: 

* отворена поръчка – подадена,  в процес на обработка;

* подготвена поръчка  -  заявените стоки  са подготвени за доставка към Купувача; 

* фактурирана поръчка - поръчка, за която Продавачът получава размера на задължението на купувача, съгласно условията и сроковете за плащане на същата, посочена в анекс за Търговските условия към Договора за покупко – продажба на стоки, сключен между страните;

Национална валута – валутата на страната, в която стоките ще бъдат продавани;

B2B Платформа – софтуерното приложение за заявки на стоки, с цел тяхната продажба, чрез което Продавачът осигурява достъп на Клиентите до редица стоки от продуктовата си листа;

Закони – всеки един закон, решение, постановление, наредба, кодекс, правило, регламент или изискване, издадени, приложени, приети, одобрени, обнародвани или по друг начин приети от или под властта на който и да е държавен орган или от който и да е друг контролен орган в страната, в която ще бъдат продавани Продуктите, и/или в ЕС;

Работни дни – понеделник до петък 

Почивни дни - събота, неделя или официалните неработни и празнични дни в България

2. Условия за регистрация:

2.1.Всяко едно юридическо лице, желаещо да закупи стоки от B2B Платформата, което завърши процеса по регистрация в нея, може да придобие качество на Купувач.

2.2.За да се регистрира юридическото лице трябва да си създаде профил на негово име на B2B Платформата, да попълни информацията в процеса на регистрация, както и да приеме Общите условия. Процесът по регистрацията завършва след приемане на Общите условия от Купувача.

3. Представяне на продуктите от B2B Платформата.

Продавачът зарежда на B2B Платформата с техническите характеристики и спецификации на продуктите, както и конкретни цени за всички артикули в листата на предлаганите от него стоки в профила на Купувача.

4. Търговия с продуктите на B2B Платформата

4.1. За да може да купува стоките и продуктите от B2B Платформата, Купувачът има следните задължения:

4.1.1. да спазва правилата, указани в Общите условия към Договора за покупко–продажба на стоки и Анекса за търговските условия, подписани от страните;

4.1.2. да използва B2B Платформата, като начин на общуване между него и Продавача при промяна на информация;

4.1.3. да използва наличните в B2B Платформата данни на Продавача в случай, че е нужно да се свърже с него относно Поръчка;

4.1.4. да спазва сроковете и условията на покупка на Продуктите към Продавача преди  датата на пускане на  Поръчка, с цел те да бъдат отразени коректно при заявка през B2B Платформата;

4.1.5. Да понесе законовите последици от неспазване на договорните си задължения;

4.2. Продавачът се задължава, за да предложи на Купувача стоките и продуктите си на B2B Платформата с цел тяхната продажба:

4.2.1. Доколкото е технически възможно, да позволи на Купувача достъп до B2B Платформата с цел представяне на Продуктите на B2B Платформата и да позволи извършване на необходимите операции за осъществяване на поръчки през B2B Платформата;

4.2.2. Да приема и обработва Поръчки от Клиенти чрез B2B Платформата

4.2.3. Да използва B2B Платформата като начин за комуникация с цел обмен на информация относно Поръчки и   Продукти;

4.2.4. Да предоставя услуги по обслужване на Клиентите, за да се отговоря на въпроси / запитвания от Клиенти относно Продукти и/или направени Поръчки;

5. Приемане, обработка и доставка на поръчките:

5.1.Продавачът ще отговаря за всяка Поръчка на Клиент и ще актуализира статусите чрез B2B Платформата, последователно, както следва:

5.1.1. След изпращане на Поръчката от Купувача, Продавачът ще потвърди получаването на Поръчката и ще запази поръчаните Продукти. Статус: отворена - приета поръчка.

5.1.2.Продавачът ще извърши логистичните операции, необходими за подготовка на Продуктите по поръчката (picking). Статус: Поръчката е подготвена.

5.1.3 Продавачът ще издаде данъчните документи Статус: Поръчката е завършена.

5.2. Всички изменения на Поръчката, направени от Продавача ще бъдат направени само със съгласието на Клиента и при незабавно извършване на измененията в B2B Платформата.

5.3. Продавачът се задължава да издаде данъчните документи спрямо цената на Поръчката, показана в B2B Платформата в момента на пускане на Поръчката. 

5.4. Цената на Продуктите, показана от Продавача на B2B Платформата трябва да включва всички предвидени от закона налози, така че Клиентите да бъдат правилно и пълно информирани относно цената на Продуктите като се упомене и стойността на ДДС, а ако е приложимо, и зелената такса или всякакви други такси и данъци, свързани с Продукта.

5.5. Доставката на Продуктите е изключителна отговорност на Продавача. Продавачът се задължава да осигури доставката към Клиентите на Продуктите, поръчани от Клиентите съгласно стандартите на B2B Платформата и запитванията на Клиентите, на адреса, посочен от Клиента, чрез регулярен курс или от място за доставка.

5.6. Продавачът се ангажира да спазва сроковете за доставка, посочени в анекса за търговски условия, както и мястото за доставка, посочено в Поръчката на Клиента. Всяка една промяна на условията на доставката, трябва да бъде известена на и договорена с Продавача.

5.7. Продавачът ще осигури съответстващото попълване на всички транспортни документи за всяка Поръчка и ще ги приложи към поръчаните Продукти.

6. Начин на плащане

6.1. Продавачът предоставя следните опции за плащане при реализирана покупка от Купувача, а именно: 

6.1.1. чрез  банков превод (платежно нареждане) по сметката на Продавача;

6.1.2. в брой;

6.2. Информация за издадена фактура, като: номер, съдържание и сума, респективно при частично плащане ще се индикира остатъка от дължимата сума, ще се отразява в профила на всеки Купувач в платформата.

6.3. При наличието на насрещни задължения между страните, Купувачът изрично декларира, че е съгласен Продавачът да прихване дължимите от него суми  по Общите условия или Законите във връзка с изпълнението на задълженията по Общите условия, до размера на по - малкото вземане.

7. Срок и прекратяване

7.1.Общите условия влизат в сила към датата на тяхното приемане от Продавача, за неограничен срок от време.

7.2.Договорните отношения, съществуващи между Продавача и Купувача съгласно настоящите Общи условия, се прекратяват: 

7.2.1. на основание писмено съгласие между страните;

7.2.2. чрез прекратяване от която и да е от страните, на основание 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, изпратено до другата страна,  ако дадена Страна наруши което и да е от задълженията си, предвидени в Общите условия и не отстрани нарушението в срока, даден в предизвестието;

7.2.3. Прекратяването, под каквато и да е форма, на договорните взаимоотношения, няма ефект върху вече дължимите задължения между страните. 

8. Декларации и гаранции

8.1.Продавачът декларира и гарантира, че: 

8.1.1. извършва своята дейност съгласно законите; 

8.1.2. е правоспособен и има всички разрешителни, изискуеми от приложимите Закони за продажба на Продуктите на B2B Платформата;

8.1.3. е дееспособен и оправомощен да упражнява всички права и да изпълнява задълженията си съгласно Общите условия.

8.2.Продавачът гарантира, че търговското разпространение и доставката на Продуктите е съгласно всички приложими Закони и по- специално съгласно законовите разпоредби, отнасящи се до производството, разпространението и търговията на стоки, според случая, включително и разпоредбите относно защита на потребителите.

8.3. Продавачът  декларира, че е собственик на B2B Платформата и че след като Купувачът приеме Общите условия и се регистрира, ще предостави на разположение на същия  използването й за заявки и поръчки на стоките в продуктовата му листа.

9. Права на интелектуална собственост

9.1. Продавачът заявява и гарантира, че притежава правата на интелектуална собственост, необходими за продажба на Продуктите (включително върху материалите, свързани с описанието и рекламата на Продуктите), които предлага чрез B2B Платформата и поема цялата отговорност за промотирането и пускането им на пазара.

9.2. Купувачът е запознат с това, че достъпът до B2B Платформата, в никакъв случай няма да съставлява прехвърляне право на собственост на същата, нито на каквито и да са права, свързани от тези IT инструменти. Всички права на интелектуална собственост към този обект и всички изменения и/или актуализиране на този инструмент, към следваща дата, е и остава изключителна собственост на Продавача. Продавачът дава на Купувача право на неизключително ползване на тези IT инструменти за срока на договорните взаимоотношения.

10. Поверителност

10.1. Понятието "поверителна информация" се отнася за и включва: всички информации от професионално естество, търговско, техническо, финансово или от друго естество, които са създадени, развити, получени, събрани или използвани в процеса или във връзка с дейността на Страните, но без да се ограничават до, търговски условия, бизнес условия, корпоративни планове, системи за управление, финанси, разходи, договорни  уговорки.

10.2. Страните се поемат задължението да:

10.2.1. пазят в строга поверителност и да не разкриват или да не позволяват да бъдат разкрити от което и да е лице, каквато и да е поверителна информация; 

10.2.2. да не използват каквато и да е поверителна информация освен за целите на изпълнение на техните задължения, съгласно настоящите Общи условия и за никаква друга цел, да не позволяват използването на каквато и да е поверителна информация от което и да е трето лице, освен с писменото съгласие на другата страна.

10.3. Горепосочените разпоредби няма да се прилагат ако и доколкото поверителната информация: трябва да бъде разкрита съгласно приложимите закони и при тези обстоятелства, само при положение, че незабавно след като бъде направено искането за това, Страните се уведомят една друга и вземат всички разумни мерки, за да си съдействат в действията, които считат за необходими за защита на техните интереси.  

11. Форсмажор

11.1. Всяко обстоятелство, което е невъзможно да бъде предвидено и преодоляно, независимо от волята на страните, настъпило през срока на действие на Общите условия и което прави невъзможно изпълнението на поетите задължения, ще се счита за непреодолима сила и ще освободи страната, която се позовава на него от изпълнение на въпросното задължение.

11.2. Страната, позоваваща се непреодолима сила трябва да извести другата страна в срок от 10 (десет) работни дни след датата, на която същата е настъпила и да предостави на разположение документи, удостоверяващи форсмажорното обстоятелство, издадени от съответния орган в България в срок от 30 (тридесет) работни дни след въпросната дата.

11.3. При непреодолима сила, възпрепятстваща едната или двете страни да изпълняват своите задължения, страните се освобождават от изпълнение на задълженията им. Ако непреодолимата сила не спре в срок от 3 (три) месеца след нейното обявяване, всяка една от страните може да прекрати действието на Общите условия.

12. Съобщения

12.1. Всяко едно съобщение или предаване на информация, адресирано до Продавача, е валидно, ако бъде изпратено по поща/куриер с потвърждение за получаване, на адрес: гр. София, район Сердика, ул. „Малашевска“ 8, сграда А, офис 2.

12.2. Известията или предаването на информация, отправени до Продавача ще се изпращат на посочените данни  за контакт, упоменати в профила на Купувача в B2B Платформата.

12.3. Купувачът се задължава да информира незабавно Продавача, ако настъпят промени относно идентификационните данни, адрес и/или имейл посочени за комуникация, известия, както и лица за контакт / посочени представители.

13. Приложимо законодателство. Спорове. Други

13.1. Тълкуването, валидността и изпълнението на разпоредбите на настоящите Общи условия, както и всички права и действия на Страните съгласно настоящите Общи условия, ще бъдат регулирани от българското законодателство.

13.2. Всеки един спор или претенция, произтичащи от настоящите Общи условия, ще се решава по взаимно споразумение. Ако определен спор не може да бъде решен по взаимно съгласие, спорът, произтичащ от или във връзка с настоящите Общи условия, ще бъде решаван от компетентния съд в гр. София.

14. Налози:

14.1. С изключение на случаите, предвидени от Законите, Продавачът е единственият отговорен за спазване на приложимите Закони за ДДС, както и за събиране, деклариране и плащане на всички данъци и такси за извършваната дейност през B2B Платформата.

14.2. Всяко едно изменение или допълнение на Общите условия ще се извърши писмено (включително в електронен формат), съгласно разпоредбите на настоящата разпоредба. Продавачът запазва правото си да измени всяка една от клаузите, съдържащи се в Общите условия, във всеки един момент. Измененията ще бъдат предоставени на разположение на Купувача най- малко 15 (петнадесет) календарни дена преди да влязат в сила. Актуализираните версии на който и да е от документите, съставляващи част от Общите условията, ще има предимство.